Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam przez Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest GACKOWSKA Magdalena Gackowska, 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 2H (dalej: „GACKOWSKA”).

Dane osobowe zbierane przez GACKOWSKA przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej:„Ustawa”) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO (dalej: RODO)

GACKOWSKA zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych W ramach swojej działalności GACKOWSKA zbiera i przetwarza dane osobowe m.in.: w celu marketingu usług GACKOWSKA, w celu informowania o nowej ofercie produktowej oraz o działalności GACKOWSKA np. w ramach newesletter’a, a także w celu: świadczenia przez GACKOWSKA usług na rzecz klientów, jak również współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z GACKOWSKA, oraz w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z GACKOWSKA.

GACKOWSKA przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Państwa. W przypadku danych uzyskiwanych przez GACKOWSKA w ramach prac świadczonych dla swoich klientów GACKOWSKA przetwarza dane osobowe także inne, niż wskazane powyżej, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa, a także jeśli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Państwa prawa Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i działalności GACKOWSKA lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów GACKOWSKA uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby firma GACKOWSKA przetwarzała Państwa dane osobowe w celu marketingowym, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym celu, na zasadach określonych w Ustawie.

Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie GACKOWSKA oraz zdalnie, w miejscach wykonywania zadań przez pracowników GACKOWSKA. Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, GACKOWSKA zastosuje wymagane przez Ustawę instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. GACKOWSKA w związku ze współpracą z dostawcami, wykonawcami, sklepami oraz podmiotami współwykonującymi prace na rzecz faktycznych bądź potencjalnych klientów może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą niezależnie od GACKOWSKA, zobowiązane ustawą RODO do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z Ustawą, przepisami wykonawczymi i ewentualnymi instrukcjami GACKOWSKA.

Dostęp do informacji Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby GACKOWSKA lub na adres e-mail: biuro@gackowska.pl Prawo do skargi Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO. Zmiany Polityki Prywatności Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window).

Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej. .